QT 源使用帮助

说明

qt 软件源

收录版本

包括WIN版、LINUX版、MAC版 QT5.14.2之后的版本的QT不再提供离线安装版。可用此镜像离线安装QT5.14.2,亦可用此镜像在线安装最新版本QT,无线网下载速度可达8M/S。

使用说明 安装可填写账户 dns@njuer.org 密码 Alice123

QT5.14.2离线安装

LINUX版 QT5.14.2离线安装

wget https://mirrors.nju.edu.cn/qt/archive/qt/5.14/5.14.2/qt-opensource-linux-x64-5.14.2.run

chmod +x qt-opensource-linux-x64-5.14.2.run

./qt-opensource-linux-x64-5.14.2.run

WIN版 最新QT在线安装

LINUX版 最新QT在线安装

wget https://mirrors.nju.edu.cn/qt/official_releases/online_installers/qt-unified-linux-x64-online.run

chmod +x ./qt-unified-linux-x64-online.run

./qt-unified-linux-x64-online.run –mirror https://mirror.nju.edu.cn/qt

MAC版 最新QT在线安装

下载 https://mirrors.nju.edu.cn/qt/official_releases/online_installers/qt-unified-mac-x64-online.dmg

在终端中运行 hdiutil attach ./qt-unified-mac-x64-online.dmg

cd /Volumes/qt-unified-macOS-x64-4.2.0-online

open ./qt-unified-macOS-x64-4.2.0-online.app –args –mirror https://mirror.nju.edu.cn/qt

安装可填写账户 dns@njuer.org 密码 Alice123